Welkom op de website van Benjamin Diessen

Inschrijven

Bewoners gezocht voor Benjamin in Diessen

Wooninitiatief Benjamin in Diessen gaat bestaan uit een  groep van elf vriendelijke, sociale, maar kwetsbare jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Het initiatief is opgezet door enkele ouders.

Dit initiatief zal worden gerealiseerd in Diessen, waarbij het huidige wooncomplex ‘de Eenhoorn’ verbouwd zal gaan worden door woningbouwvereniging ‘de Leijstromen’. Oplevering staat gepland voor 2018.

Stichting Benjamin is op zoek naar potentiële bewoners. We streven hierbij naar een evenwichtige groepssamenstelling. Te denken valt aan zes/vijf jongens en zes/vijf meisjes die in 2018  de leeftijd van ongeveer 18 tot begin 30 jaar hebben. We streven naar een verticale groep. Hier bedoelen we mee: een groep die varieert zowel in leeftijd als in beperkingsniveau. Allen hebben een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg).

De zorg en begeleiding voor deze bewoners zal worden geleverd door een enthousiast team van deskundige medewerkers. De zorg wordt gezamenlijk ingekocht en betaald uit de persoonsgebonden budgetten van alle bewoners.

De bewoners huren in De Eenhoorn in Diessen ieder een eigen appartement en daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer-keuken met een kantoor/slaapruimte voor het zorgteam. In de Eenhoorn zullen ook dagactiviteiten plaatsvinden.

 

De (24 uurs) zorg en begeleiding voor alle bewoners wordt afgestemd op hun behoeften. De begeleiding wordt deels collectief en deels individueel ingevuld. Alle bewoners hebben behoefte aan structuur, rust en regelmaat, kortom een veilige thuishaven. Door regelmatig met elkaar op te trekken, ondersteunen en helpen zij elkaar. In de visie van Benjamin staat, behalve lichamelijke verzorging, het welbevinden van alle bewoners voorop. Zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij en goed sociaal functioneren in de groep zijn belangrijke kernpunten.

Om dit alles te realiseren wordt er naast de professionele hulpverlening en de betrokkenheid van vrijwilligers, ook inzet verwacht van de ouders. Ouders zijn actief in werkgroepen en besturen. Ze richten zich daarbij niet alleen op de begeleiding en de ondersteuning van hun eigen zoon of dochter, maar zetten zich nadrukkelijk in voor het Benjamin-collectief.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bewoners in de verhouding: zes/vijf vrouwen, zes/vijf mannen; zie bijgaande profielschets.

Heeft u interesse om actief deel te gaan nemen aan dit project, neem dan contact op ons.

Beschrijving aanmeldingstraject

Onderstaand traject is bedoeld om van beide kanten duidelijk te krijgen of de wederzijdse verwachtingen over zorg en wonen overeenkomen en of de basis voor samenwerking en vertrouwen voldoende is. In dit traject zullen ook al enkele toelichtende gesprekken plaatsvinden om administratief en contractueel zaken op elkaar af te stemmen.

Profielschets bewoners van Benjamin

 • een sociale bewoner die het fijn vindt om in groepsverband te leven;
 • liefst zes/vijf vrouwen en zes/vijf mannen (voor het evenwicht in de groep);
 • leeftijd vanaf 18 tot ongeveer 30 jaar;
 • buitenshuis werkend of met dagbesteding;
 • voorkeur voor inwoner van regio Midden-Brabant;
 • allen hebben een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) en een zorgvraag die binnen de mogelijkheden van het zorgteam van Benjamin ligt;
 • geen ernstige gedragsproblemen, geen drugs-, gok-, of alcoholproblemen.

Van de ouders vragen wij

 • instemming met en conformeren aan de zorgvisie van Benjamin;
 • ondertekening van de contractuele afspraken van het collectief (zoals huur- en zorgovereenkomsten en de gezamenlijke huishouding van de bewoners);
 • een actieve bijdrage aan diverse groepsactiviteiten en deelname aan een van de werkgroepen of bestuur van Stichting Benjamin.

Aan te leveren informatie

 • naam- en adresgegevens, leeftijd, huidige woon- en school / werksituatie etc.
 • indicatie beperking en mogelijkheden, zorgbehoefte, eventueel noodzakelijke woningaanpassingen;
 • kopie CIZ-indicatie en huidig PGB-budget voor “onder begeleiding wonen”;
 • voorkeur voor type werkzaamheden en inzetbaarheid ouders voor Benjamin.

Procedure keuze nieuwe bewoners Benjamin

 • eerste screening kandidaat op basis van schriftelijke informatie door orthopedagoge en vertegenwoordiger van Stichting Benjamin;
 • vervolgens wordt een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Stichting Benjamin, een orthopedagoge en een mogelijke vertegenwoordiger van het toekomstige zorgteam. Meestal gebeurt dit in combinatie met een huisbezoek;
 • een kennismakingstraject wordt ontwikkeld om ouders en mogelijk toekomstige bewoners van Benjamin zo intensief mogelijk met elkaar in contact te brengen. Dit om in een zo vroeg mogelijk stadium de eisen en wensen van ouders goed op elkaar af te stemmen en af te wegen.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht