Welkom op de website van Benjamin Diessen

Zorgvisie

Waarom dit document?

Dit document is een samensmelting van de wensen en ideeën die er bij de initiatiefnemers van dit woonproject leven. Het dient als toetsingskader bij de concretisering en later bij het beheer van ons wooninitiatief. Tevens geeft het duidelijkheid aan nieuwe deelnemers: wat kunnen zij verwachten en wat wordt van hen verwacht?

Wat willen we?

Wij willen voor een groep jongeren die door diverse oorzaken ieder hun eigen beperkingen hebben in hun functioneren, een beschermde woonomgeving bieden met voldoende regelmaat, structuur en (24-uurs)begeleiding,  zo veel mogelijk op maat afgestemd op iedere bewoner. We willen zorg en wonen gescheiden zien.

Het streven is een woonvorm te creëren waarin alle bewoners (en dus ook hun ouders) gelukkig zijn. Op den duur zal deze woonvorm zelfvoorzienend moeten zijn. Dat wil zeggen wonen, zorg/ ondersteuning en financiën worden geregeld door het bestuur van een stichting en/of vereniging, in samenspraak met bewoners (of hun vertegenwoordigers) en de zorgaanbieder, zodat de ouders hun zoon/dochter steeds meer los kunnen laten.

Wij zoeken een woonvorm met een huiselijke sfeer, waarin iedere bewoner de ruimte heeft om zichzelf te zijn, met wederzijds begrip en respect voor ieders beperkingen. Belangrijk criterium is dat het klikt tussen de bewoners. We proberen voor onze woonvorm een normale gezinssituatie na te bootsen, waarbij de bewoners als broers en zussen samen leven en de zorgaanbieder structuur en begeleiding geeft.

Er zijn vaste ontmoetingsmomenten zoals gezamenlijke maaltijden en koffie/thee, en de bewoners leven naar de gezamenlijk opgestelde huisregels. (huishoudelijk regelement).

We dienen ons ervan bewust te zijn, dat we de krachten moeten bundelen, afspraken en financiële verplichtingen moeten nakomen om samen met alle betrokken (externe) partijen,  het woongenot van onze kinderen voor de toekomst te garanderen.

Voor wie doen we dit?

Het gaat om jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die door de aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur, regelmaat en een rustige en veilige woonomgeving. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld, mits men zich kan verenigen met deze visie en past binnen de bestaande groep. De groep zal bestaan uit jongeren waarvoor de zorg varieert van intensieve 24-uurs zorg tot begeleiding in een vertrouwde georganiseerde thuisbasis (verticale groep). Gedacht wordt aan 11 bewoners die we splitsen in 2 (woon-)groepen.

Wonen

De locatie van onze woning ligt midden in de samenleving, liefst in een dorp. Om voldoende rust en structuur te kunnen waarborgen wordt gedacht aan twee groepen met ieder een gemeenschappelijke woonkamer en keuken met daar omheen appartementen van variabele grootte. Omwille van de veiligheid van de bewoners is het woonproject een gesloten gemeenschap zonder openbare ingang en met een afgesloten tuin die gebruikt kan worden door beide woongroepen. De appartementen hebben een woonkamer, een kleine keuken een slaapkamer, een toilet, en een (gezamenlijke) natte cel.

Zorg en begeleiding

Het zorgteam bestaat uit vaste, betrokken en zich verantwoordelijk voelende medewerkers die een gedifferentieerd zorgpakket bieden. Het team wordt mogelijk aangevuld met mantelzorgers en vrijwilligers:

  • Het team heeft als taak te zorgen voor een balans tussen individuele wensen van de bewoners en het belang van de groep (gezinswonen). Zeker in het begin is extra ondersteuning nodig bij het sociaal functioneren van de groep.
  • Het zorgteam biedt niet alleen de “technische” zorg, waaronder (intensieve) 24-uurszorg maar richt zich daarnaast op de pedagogische en persoonlijke ontwikkeling en groei van de bewoners, door ze te helpen en begeleiden in het dagelijks functioneren binnen de groep.
  • Het zorgteam adviseert de bewoners en overlegt met ouders en bestuur. Iedere bewoner heeft een vaste begeleider die regelmatig contact houdt met de ouders/bewindvoerders.
  • Voor de invulling van bovenstaande punten is een team nodig, dat werkt op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zorgteam heeft plezier in het bieden van een thuisbasis voor de bewoners en het bevordert hun ontwikkeling overeenkomstig deze visie. Het team is zelfsturend.

Voor wie doen we dit?

Het gaat om jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die door de aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur, regelmaat en een rustige en veilige woonomgeving. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld, mits men zich kan verenigen met deze visie en past binnen de bestaande groep. De groep zal bestaan uit jongeren waarvoor de zorg varieert van intensieve 24-uurs zorg tot begeleiding in een vertrouwde georganiseerde thuisbasis (verticale groep). Gedacht wordt aan 10 á12 bewoners die we splitsen in 2 (woon-)groepen.